O Břetislavu Kantorovi

VÁŠ ÚSPĚCH JE PRO MNE MOTIVACÍ

Mgr. Břetislav Kantor, MBA, MSc., MPA

supervizor, kouč, psychoterapeut, párový a rodinný terapeut, lektor

Břetislav působí v oblasti psychologického poradenství již od roku 2008, koučování a supervizi se věnuje od roku 2015. Břetislav vystudoval sociální práci se zdravotním profilem (Mgr.) FSS OU v Ostravě, během tohoto studia strávil 2 semestry na Hogeschool van Amsterdam (Nizozemí). 

Dále absolvoval psychoterapeutický výcvik MOVISA III, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu růstu Virginie Satirové (690 hod, 2009-2012), komplexní výcvik v SYSTEMICKÉ SUPERVIZI A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály (500 hodin, 2015-2017) a Hypnoterapeutický výcvik zaměřený na řešení (200 hodin, 2019-2020). 

V roce 2021 úspěšně dokončil studium Master of Business Administration (MBA) in Coaching, Mentoring and Leadership, dále studium Master of Science (MSc.) in Management a studium Master of Public Administration (MPA) (EDU Effective Business School ve spolupráci s LIGS University, USA). 

Břetislav má 15tiletou zkušenost v oblasti adiktologie (mj. byl vedoucím Terapeutického centra Renarkon o.p.s., ambulantní léčba - odborné sociální poradenství). Také spolupracoval s Probační a mediační službou ČR (externí psychoterapeut pro oběti násilných trestných činů) a je autorem několika konferenčních příspěvků.

Břetislav byl 5 let (do 9/2022) předsedou odborné sekce A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, nyní APAS ) pro ambulantní služby v adiktologii. Dále je členem SNN (Společnost pro návykové nemoci), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů).


 

Další odborné vzdělání

 • Hypnoterapie zaměřená na řešení - využití přímých a nepřímých sugescí při spoluvytváření řešení s klienty (160 hodin, MPSV),
 • Systemická práce s rodinou (32 hod, MPSV),
 • Využití technik modelu růstu v sociálních službách (15 hod, MPSV),
 • Arteterapie pro pomáhající profese (24 hod, MPSV),
 • Práce s motivací klienta a hranice služby (16 hod, MPSV)
 • Řešení finanční situace zadlužených a předlužených osob v praxi (24 hod, MPSV),
 • Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách (48 hod, MPSV),
 • Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy (MPSV),
 • Case Management ( 16 hod, MPSV),
 • Kontrakt a individuální plánování (20 hodin, MPSV),
 • Prevence relapsu (16 hodin, MPSV),
 • Obtížná komunikace v pomáhajících profesích I-IV (rozsah 32 hodin, MPSV),
 • Socioterapie v sociální práci (MPSV),
 • Workshop Rodinné mapy (rozsah 15 hodin, MPSV),
 • Výcvik v komunitní práci - Komunitní práce jako metoda inkluze Romů (rozsah 52 hodin, MPSV, MŠMT)
 • Law of Attraction (Advanced practinioner)